دەرەنجام: 518 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانست :: تایبەتەمووین
میرڤا - پۆلی 2A
زانست :: چڕی
دلین - پۆلی 2A #1
زانست :: سووڕی ژیانی پەپوولە
میر - پۆلی 2A #2
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەی زانستی ـ چڕی.
لاوێز - پۆلی 1A
زانست :: سووڕی ئاو
ڕۆڤان - پۆلی 2A
زانست :: دروستبوونی گاز
لیا - پۆلی 2A
زانست :: چڕی
ئەلەند - پۆلی 2A
زانست :: چڕی
ڕەنج - پۆلی 2A
زانست :: گڕکان
وێژە - پۆلی 2A