دەرەنجام: 46 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
وێنە :: وێنەکێشان
وێنەکێشانی ئانیا خان 
ئانیا - پۆلی 9 #2
وێنە :: وێنەکێشان
کۆمەڵێک وێنەی کێشراوی دەستی ئانیا خان 
ئانیا - پۆلی 9 #2
کاری دەست :: کاری دەست
ئەلەند - پۆلی 6B #4
کاری دەست :: دروستکردنی کۆئەندامی هەناسە
ڕۆزا - پۆلی 6B #6
کاری دەست :: کاردەستی
ڕەهەند - پۆلی 3B #1
کاری دەست :: کاردەستی
دیە - پۆلی 3B #1
کاری دەست :: کاردەستی
دارین - پۆلی 3B #1
وێنە :: وێنە کێشان
وێنەکێشانی سروشتی کوردستان
ژیلا - پۆلی 9 #2
وێنە :: وێنەکێشان
کێشانی وێنەی جۆراوجۆر
هیلال - پۆلی 9 #2