دەرەنجام: 107 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
کاری دەست :: هونەرکاری
کاری دەست دروستکردنی گوڵ کەرەستەی بەکارهاتو(کاخەزی ڕەنگین،بڕەر،کەتیرە) فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #22
کاری دەست :: هونەرکاری
کاری دەست دروست کرنی چەند کارێکی دەستی فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #23
کاری دەست :: هونەرکاری
کاری دەست دروستکرنی کارتی بۆنەکان فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #8
وێنە :: هونەرکاری
وێنەکێشان فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #7
میوزیک :: هونەرکاری
وێنەکێشان فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #7
وێنە :: هونەرکاری
وێنەکێشانفێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #4
وێنە :: هونەرکاری
وێنەکێشان کێشانی وێنەی کەسایەتی مستەربین ئەکتەری بەریتانی فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #6
کاری دەست :: هونەرکاری
کاری دەست کەرەستەی بەکارهاتو (دار،چوارچێوەی بەکارهاتو،ڕەنگ،تەختە)  فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #7
کاری دەست :: هونەرکاری
کاری دەست سترینگ ئاڕت کەرەستەی بەکارهاتو (بزمار،تەختە،پەت،گوڵ،چەکوش،کاخەز)  فێرخوازی بەهرەمەند:دیە ئاکۆ
دیە - پۆلی 10A #5