دەرەنجام: 31 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی کۆڵنەدانی سان
سایە - پۆلی 9A
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی کچێکی هەژار
ڕاز - پۆلی 8A #82
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی شەیما
نارین - پۆلی 9A #6
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی شارین
نارین - پۆلی 9A #2
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی ڕەوشت
پەسار - پۆلی 8A #11
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی ڕاستگۆ بە
ئاڤێستا - پۆلی 9B
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی داستپاکی
ڕاز - پۆلی 8A #81
دەنگەچیرۆک :: جیرۆکی درۆ
سۆزیار - پۆلی 9B
دەنگەچیرۆک :: چیرۆکی خوشەویستی خێزان
دینا - پۆلی 9B