دەرەنجام: 134 چالاکی
بابەت
فێرخواز
تەوەر
زانست :: زانست
دروستکردنی بڵق، بە کەرستەکانی ماڵەوە.
لارۆ - پۆلی 1A #2
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەی زانستی ـ چڕی
سەفا - پۆلی 1A
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەی زانستی ـ چڕی.
هالە - پۆلی 1A
زانست :: زانست
تاقیکردەوەی زانستی ـ چڕی.
لەیاد - پۆلی 1A
زانست :: زانست
تاقیکردنەوەی زانستی ـ پەستانی هەوا
کەیهان - پۆلی 1A #1
زانست :: زانست
مؤمین - پۆلی 5B #579
زانست :: زانست
بەخشندە - پۆلی 5B
کیمیایی :: زانست
یاران - پۆلی 2B
کیمیایی :: زانست
اسراء - پۆلی 3B #1